blank.png

—— 愛在台灣中心  來自你我心中 ——

blank.png

捐款方式

donate2.jpg

♥ 方式一【銀行轉帳】

♥ 方式二【郵局劃撥】

♥ 方式三【即期支票】

♥ 方式四【現金】

♥ 方式五【7-11 ibon】

♥ 方式六【信用卡】


------------------------ 【信用卡捐款單下載.doc】 【信用卡捐款單下載.pdf】 ------------------------

donate_invoice.png
donate28.jpg